Vaani Vizha 2017 at SAITM
SAITM celebrates Vaani Vizha '17 - Organized by Hindu Association of SAITM

at SAITM Common Room
28th September 2017