මාලඹේ 'සයිටම්' පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරාගන්නේ නෑ - නමුත් විධිමත් කරනවා.

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය

16th February 2016